Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

Bunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaş - eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

Uyarla - karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.

*Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

 

Aşağıdaki şartlar altında:

Atıf - uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

GayriTicari - Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

AynıLisanslaPaylaş - Eğer materyali karıştırdınız, aktardınız ya da materyalin üzerine inşa ettiyseniz, ancak orjinal lisansın aynısı lisans ile dağıtabilirsiniz.

Ek sınırlamalar yoktur - Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

 

Uyarılar:

Kamu malı malzeme statüsü var ise ya da kullanımınız istisnalar veya kısıtlar kapsamında izin verilen bir durum ise lisansa uymak zorunda değilsiniz.

Garanti verilmez. Lisans kullanım amacınıza uygun tüm izinleri sağlamayabilir. Mesela, tanınırlık, gizlilik veya manevi haklar gibi haklar kullanıma sınır getirebilir.
You are free to:

Share - copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt - remix, transform, and build upon the material 

*The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

 

Under the following terms:

Attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes.

ShareAlike - If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions - You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

 

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.